Inqaba Yembube Ibutho Lempi Elinamandla

R54.99

Ibutho lempi elinamandla: elilwa neziphoswa ngazo liyacupha: mazocupha thata inkukhu ebomvu uyifunze lelibutho mese uyigwaza ngezinaliti ngaphansi kwa maphiko mese uyisonta intamo uyibulale, sika kancane izinwele zakho uzifake emlonyeni wenkukhu bese ukhipha inyongo yenkukhu uyifake ebhakedeni elinamanzi elungu 5 litre bese uthela 2 spoon wentelzi Yenqaba Yembube no 2 spoon walelibutho ufake ebakedeni elinyongo bese uya esidulini ufike usivule isiduli ufake inkukhu namakhandlela amabili elimbomvu nelimnayama uwagcobe ngegazi lakho olikhiphe ovalwe bese uyawalayitha amakhandlela womabili usigxamalazele ukhulume uthi bonke ababiza igamalami kabi abangigadlayo nabangitwebulayo akubuyele kubona afunangife akufenyena ongifunayo uzongithola la mase uthatha ibhakede elinenyongo nentelezi nebutho ugezele phekwesiduli uzithele kusuka ekhanda kwehlengomzimba kuyongena esidulini. Bese uyagqoka uhambe ungabheki emuva mafika thatha ikubalo lokuqina leNqaba Yembube ugcabe uqine kuze ungagadleki.

Volume: 300g

Description

Gquma: 2 spoons wentelezi Yenqaba Yembube no 2 spoon wleibutho magquma uyakhuluma usho ofuna kwenzeke kwabakugadlayo.

Phalaza: 2 spoom wentelezi Yenqaba Yembube no 2 spoon waleibutho, mazophaza uqale uphuze umuthi bese ubasa umlilo wamaphepha bese uyakhuluma phekomlilo usho ofuna kwenzeke kwabakugadlayo nabaku thwebulayo bese uphalazela phekomlilo uwucishe ngomhlanzo.

Chela: 2 spoom wentelezi Yenqaba Yembube no 2 spoon walelibutho ngamanzi awu 5 litre ngomshanelo, kafula: Mazokhafulo ukha 1 tea spoon wentelezi Yenqaba Yembube uthele esandleni ne teaspoon lalelibutho usho ofuna kwenzeke kwabakugadlayo bese uyaphephetha.

Lelibutho liyasiza malithaka nemithi osebenzangayo nawemelaphi lanza ukuthi imithi olapha ngayo ibenamandla isheshe nokusiza umuntu omelaphayo.

Title

Go to Top