Maz Bath Salt IsiBhopo Sothando

R19.99

Uma ufisa ukuphila kamnandi othandweni ushaywe umoya omnandi isithandwa sakho kube esakho wedwa ngisho ngabe asikho eduze kwakho lesisiwasho sikwenza ukhululeke ugcwale ubhavu. Akukho mfihlo azobanayo yonke into uzokutshela njengoba injalo ngoba lesiwasho siyagobana. Uma sisibongela sithi inyokana ehlazaza uma bona abulawe ithambo elihlaba elihlaba elimzondayo umgobi wezinsizwa nezintokazi ezingaziphethe kahle, laisithandwa sakho sizolunga siqonde thwi siziphathe khale unomphela. Ngakho hlukana nokudlala abanakwenumuntu wakho kuzoba umuntu wakho wedwa. Futho ngeke akugangele akabe esamucabanga omuye umuntu. Lesiwasho singkusiza kakhulu nokuthi ukuqala umndeni wakho umusha ofudumele.

Weight: 350g

Category: Tags: , ,

Description

Directions: Sincoma ukuthi uthole noma yini eyinsila yakhe, uma ungayitholi ungasebenzisa isithombe sakhe. Uzofaka isipuni esisodwa emanzini afudumele uphalaza beka amanzi a klini ufake izipuni ezintathu zalesiwasho, uma sekubulile ungaeapholisa ngamanzi abandayo bese uyageza.

Uma uqeda ukugeza hlanganisa lomphalazo kanye nensila yakho bese ufaka insila yakhe noma isithombe sakhe kanye ningidi ekhiwe ugovuze ukhulume usho knoke ofuna kwenzeke. Uze usho nokuthi usumubopha unomphelo ucela nedlozi lakho nelakhe likulekelele lokhu ukwenza kathathu ngesonto kuze kuphele 6 months. Sesozwa ngawe ukuthi kwenzekani. Umuntu wakho usezozwa wena kuzokhala esakho isicathulo.

Lana sibopha ifindo elingasoze lihlukaniswe nayinoma umuphi umuntu wase mhlabeni angikhathali noma kuthiwa uhlakaniphe kangakanani siphopha igoda, elingagwashuki. Senohlezi nindiza njengamajuba athandanayo yinhle kakhulu lendlea ngoba ayinabungozi kepha umuntu usuke akha umuzi wakhe. Phela singaphela ukudlala abantu besithathela abantu bethu manje sekufike isikhathi lapho sithi okukakhesari kukhesari. Lanake uthando luzoba njengamathe nolimu okungahlukani.

Title

Go to Top