Maz Bath Salt Membeso

R19.99

Sesyitholile imfihlo enkulu enza abantu abathandanayo ukuthi bahlukane. Sithole ukuthi inkinga enkulu idalwa ukushayisana kwemimoya yabantu abadala abangasekho.Ukushayisana kwayo kwenza abathandanayo baphile ngokuxabana njalo bapethe ngokukuhlukana kwesinye isikathi. Uthando lwakhona luba on and off. Ngo membeso bath salts sikhunga imimoya yabadala bakini abangasekho, siyikhungela ukuthi ihlangane neyabadala abangasekho bakuba kwesithanda sakho (isinqanda mathe sakho) ukuhlangana kwalemimoya kahla kwenza idlozi lakini nelakubo linimbathe kahle. Ngaleyondlela useyoba ngowakho unomphela ngeke uphinde umubange namuntu, uthando luzo vutha amalangabi, ugane uma ubungagwaniwe, ungakwazi nokuthola abantwana uma bunga batholi, ayikhoinhlobo yemali angeke akuphe yona ngisho impatho emnandi izobuzwa lakuwe.

Weight: 350g

Category: Tags: , ,

Description

Directions:
Faka izipuni ezimbili endishini noma bhavini enamanzi afudumele njalo ebusuku ugeze ngaleskhathi ugeza uyakhuluma ubize isibongo sakini kanye nesomalume bakho. Ubacele bayokukhulumela nabakubo kwesithandwa sakho (sibize ngegama kanye nangesi bongo sakhe) usho konke okufisayo nenizifisela kona uma nithanda ningasisebenzisa nobabili lesiwasho asinankinga futhi asinabungoza. Futhi asinamugomo. Noma ngabe uyikholwa noma usebenzisa amakhambi asinankinga nencane. Ngisho umndeni wonke nje ungasisebenzisa bese niqaphela amamphupho amahle azofika.

Title

Go to Top